Regulamin odwiedzin

Parku Mirakulum, Topolová 629, 289 24  Milovice

Goście Parku Mirakulum wchodząc na teren parku, zgadzają się z tym regulaminem odwiedzin i są zobowiązani do przestrzegania go podczas wizyty w parku.

 1. Zarządcą parku Mirakulum (zwanego dalej „parkiem”) jest MIRAKULUM s.r.o., IČ: 25266454, z siedzibą w Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov.
 2. Wejście i pobyt w Parku Mirakulum jest dozwolone tylko z ważnym biletem. Po opuszczeniu parku bilet traci ważność i nie będzie możliwości powrotu do parku z biletem uprzednio użytym.
 3. Przebywanie w parku odbywa się na własne ryzyko gościa, za dzieci odpowiedzialni są rodzice, odpowiedzialny opiekun lub inna osoba dorosła. Wstęp dzieciom poniżej 15. roku życia jest dozwolony tylko za towarzystwem osoby dorosłej.
 4. Goście przyjmują do wiadomości, że dzieci do 90 cm wzrostu mają prawo do bezpłatnego wstępu. Operator jest uprowaniony do kontroli prawa do takiego bezpłatnego wstępu w dowolnym czasie podczas wizyty w parku. Jeśli okaże się, że dziecko nie ma prawa do wolnego wstępu i jednocześnie nie ma ważnego biletu, osoba towarzysząca dziecku jest zobowiązana do zakupu biletu bez zwłoki.
 5. Jeśli na elementach gier znajdują się specjalne instrukcje, gość jest zobowiązany do ich przestrzegania.
 6. Na powierzchnię i temperaturę urządzeń do gier może wpływać temperatura otoczenia i może to uniemożliwić ich użycie. Osoba nadzorująca dzieci ma obowiązek sprawdzić tę okoliczność i, jeśli to konieczne, uniemożliwić dziecku wejście do elementu gry.
 7. Zabrania się wchodzenia na elementy gier w kasku rowerowym.
 8. Zabrania się wstępu ze zwierzętami do Parku Mirakulum.
 9. Zabrania się dotykania zwierząt, karmienia ich (z wyjątkiem obszaru kontaktowego zoo, gdzie zwierzęta mogą być karmione do tego przeznaczonym pokarmem) i wrzucania różnych przedmiotów do ekspozycji. Zachowanie gościa nie może przeszkadzać zwierzętom i im zagrażać.
 10. Zabrania się wchodzenia do parku z rowerami, rowerami biegowymi, skuterami, segwayami itp. Drony lub inne podobne urządzenia nie są dozwolone w parku bez uprzedniej zgody zarządcy.
 11. Palenie jest zabronione na całym terenie parku. Zakaz dotyczy również papierosów elektronicznych.
 12. Manipulcja otwarteym ogniem jest dozwolona tylko na wyznaczonych obszarach parku.
 13. Zabronione jest wnoszenie do Mirakulum Park broni, substancji wybuchowych, substancji łatwopalnych, fajerwerków, środków odurzających, substancji psychotropowych, lub toksycznych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogłyby spowodować szkody dla zdrowia lub mienia parku lub innych osób.
 14. Goście są zobowiązani do wyrozumiałego zachowania się względem innych odwiedzających park, utrzymania czystości i porządku.
 15. Do parku będzie wstęp osobom pozornie pijanym, osobom pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, lub osobom w inny sposób zakłócającym funkcjonowanie i bezpieczeństwo parku surowo wzbroniony, a osoby takie mogą zostać wydalone z parku przez zarządcę.
 16. W parku zabronione jest niszczenie zieleni, majątku parku i mienia innych osób.
 17. W parku można wchodzić na trawnik i zorganizować pikniki.
 18. Goście parku mogą zabrać ze sobą własne jedzenie.
 19. Zabrania się spożywania żywności i napojów w świecie wodnym.
 20. W świecie wodnym goście są zobowiązani do przestrzegania „Regulaminu zwiedzania świata wodnego”.
 21. Wszelka działalność zarobkowa w parku jest możliwa tylko za uprzednią zgodą zarządcy.
 22. Wchodząc na teren Parku Mirakulum, odwiedzający udziela zgody na sporządzenie nagrań audio i wideo swojej osoby, które mogą być nagrywane podczas jego obecności na terenie parku na potrzeby Parku Mirakulum, bez żadnych roszczeń o odszkodowanie i bez ograniczeń czasowych lub przestrzennych. Osoby, które sporządzają powyższe nagrania, są zawsze wyraźnie oznaczone.
 23. Odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że na terenie parku Mirakulum jest zainstalowany system kamer, służąc potrzebom zarządcy parku i zapewniający bezpieczeństwo odwiedzającym.
 24. Goście są zobowiązani do przestrzegania instrukcji pracowników Parku Mirakulum lub członków Zintegrowanego Systemu Ratowniczego w przypadku niestandardowej sytuacji bezpieczeństwa.
 25. W razie wypadku lub gdy jesteś świadkiem obrażeń innego gościa, skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia pod numerem telefonu: + 420 734 255 023
 26. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu odwiedzin zarządca zastrzega sobie prawo do wezwania gościa do opuszczenia parku i uniemożliwienia mu wejścia do parku. Opuszczając park z powodu naruszenia regulaminu odwiedzin, opłata za wstęp nie podlega zwrotowi.