Nakupte vánoční dárky online

Více

Návštevní řád

Parku Mirakulum, Topolová 629, 289 24  Milovice

Návštěvníci parku Mirakulum vstupem do areálu parku souhlasí s tímto návštěvním řádem a jsou povinni se jím řídit po celou dobu své návštěvy parku.

Návštěvní řád

 1. Provozovatelem parku Mirakulum (dále též jen „park“) je společnost MIRAKULUM s.r.o., IČ: 25266454, se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov.
 2. Vstup do parku Mirakulum a pobyt v něm je povolen pouze s platnou vstupenkou.
 3. V případě potřeby dočasného opuštění parku v průběhu návštěvního dne obdrží návštěvník u kontroly vstupenek vrácenku. Pro bezplatný návrat do parku předloží návštěvník tuto vrácenku a zároveň vstupenku. Bez splnění těchto podmínek, nebude návštěvníkovi bezplatný návrat do parku na již použitou vstupenku umožněn.
 4. Pobyt v parku je na vlastní nebezpečí návštěvníka, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. Vstup dětem do 15 let je povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 5. Návštěvníci berou na vědomí, že nárok na vstup zdarma mají děti do výšky 90 cm. Nárok na takový bezplatný vstup je provozovatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu návštěvy parku. Pokud bude zjištěno, že dítě nárok na vstup zdarma nemá a současně se neprokáže platnou vstupenkou, je doprovázející osoba povinna dítěti vstupenku bezodkladně dokoupit.
 6. Jsou-li u herních prvků umístěny zvláštní instrukce, je návštěvník povinen se jimi řídit.
 7. Povrch a teplota herních zařízení může být ovlivněna okolní teplotou a může znemožnit jejich použití. Osoba vykonávající dozor dětí je povinna tuto okolnost zkontrolovat a případně dítěti zamezit vstup na herní prvek.
 8. Na herní prvky je zakázáno vstupovat v bezpečnostní helmě na kola.
 9. Do parku Mirakulum není povolen vstup se zvířaty.
 10. Je zakázáno dotýkat se zvířat, krmit je (kromě areálu kontaktní zoo, kde je možno zvířata krmit k tomu určeným krmivem) a vhazovat různé předměty do expozic. Návštěvník svým chováním nesmí zvířata rušit a nijak je ohrožovat.
 11. Do parku je zakázáno vstupovat s jízdními koly, dětskými odrážedly, koloběžkami, segwayi apod. V parku není povoleno používat drony či jiná podobná zařízení bez přechozího souhlasu provozovatele.
 12. V celém areálu parku platí zákaz kouření. Zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety.
 13. Manipulace s otevřeným ohněm je povolena pouze ve vyhrazených prostorách parku.
 14. Do parku Mirakulum je zakázáno vnášet zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku, alkohol, omamné, psychotropní, či jiné toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo na majetku parku anebo ostatních osob.
 15. Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům parku, udržovat čistotu a pořádek.
 16. Do parku nebude povolen vstup osobám zjevně podnapilým, osobám pod vlivem omamných či psychotropních látek nebo osobám jinak narušujícím provoz parku a bezpečnost a takové osoby mohou být provozovatelem z parku vykázány.
 17. V parku je zakázáno ničit zeleň, majetek parku a majetek jiných osob.
 18. V parku je povoleno vstupovat na trávníky a pořádat pikniky.
 19. Návštěvníci parku si mohou do areálu přinést vlastní potraviny.
 20. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího ohlášení uzavřít libovolnou část parku, včetně občerstvení.
 21. V prostorech vodního světa je zakázáno konzumovat jakékoli jídlo a nápoje.
 22. Ve vodním světě jsou návštěvníci povinni řídit se „Návštěvním řádem Vodního světa“.
 23. Provozovat jakoukoli výdělečnou činnost v parku je možné s jen s předchozím souhlasem provozovatele.
 24. Návštěvník svým vstupem do areálu parku Mirakulum dává svolení s pořizováním zvukových i obrazových záznamů své osoby, které mohou být pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu parku k propagačním účelům parku Mirakulum, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou vždy viditelně označeny.
 25. Návštěvník bere na vědomí, že v areálu parku Mirakulum je instalován kamerový systém sloužící pro potřeby provozovatele parku a k zajištění bezpečnosti návštěvníků.
 26. Návštěvníci jsou povinni se v případě nestandardní bezpečnostní situace řídit pokyny zaměstnanců parku Mirakulum či příslušníků Integrovaného záchranného systému.
 27. V případě vzniku úrazu či pokud jste svědkem úrazu jiného návštěvníka, bezodkladně kontaktujte profesionální zdravotnickou službu na čísle: + 420 734 255 023
 28. V případě hrubého porušení návštěvního řádu si provozovatel vyhrazuje právo návštěvníka vyzvat k opuštění parku a zamezit jeho vstupu do parku. Při opuštění parku z důvodu porušení návštěvního řádu se vstupné nevrací.
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.