• Přijeďte ve všední den!

  Využijte hezkého počasí a navštivte nás i ve všední den! V září máme otevřeno denně.

 • Platnost vstupenek

  Platnost zakoupených vstupenek je do 31. 10. 2021. Předprodej vstupenek pro rok 2022 bude zahájen od listopadu 2021. O přesném termínu Vás budeme informovat. 

   

   

Návštevní řád

Parku Mirakulum, Topolová 629, 289 24  Milovice

Návštěvníci parku Mirakulum vstupem do areálu parku souhlasí s tímto návštěvním řádem a jsou povinni se jím řídit po celou dobu své návštěvy parku.

Návštěvní řád

 1. Provozovatelem parku Mirakulum (dále též jen „park“) je společnost MIRAKULUM s.r.o., IČ: 25266454, se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov.
 2. Vstup do parku Mirakulum a pobyt v něm je povolen pouze s platnou vstupenkou či permanentkou. Permanentka se vydává na jméno a je nepřenosná. Návštěvník je povinen předložit společně s permanentkou i průkaz totožnosti. V případě zjištění použití vstupu neoprávněnou osobou (jiná osoba než majitel permanentky), bude permanentní vstupenka stornována bez finanční náhrady a za vystavení nové permanentní vstupenky bude účtován správní poplatek 250,-Kč.  
 3. V případě potřeby dočasného opuštění parku v průběhu návštěvního dne obdrží návštěvník u kontroly vstupenek vrácenku. Pro bezplatný návrat do parku předloží návštěvník tuto vrácenku a zároveň vstupenku. Bez splnění těchto podmínek, nebude návštěvníkovi bezplatný návrat do parku na již použitou vstupenku umožněn.
 4. Pobyt v parku je na vlastní nebezpečí návštěvníka, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. Vstup dětem do 15 let je povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 5. Návštěvníci berou na vědomí, že nárok na vstup zdarma mají děti do výšky 90 cm. Nárok na takový bezplatný vstup je provozovatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu návštěvy parku. Pokud bude zjištěno, že dítě nárok na vstup zdarma nemá a současně se neprokáže platnou vstupenkou, je doprovázející osoba povinna dítěti vstupenku bezodkladně dokoupit.
 6. Jsou-li u herních prvků umístěny zvláštní instrukce, je návštěvník povinen se jimi řídit.
 7. Povrch a teplota herních zařízení může být ovlivněna okolní teplotou a může znemožnit jejich použití. Osoba vykonávající dozor dětí je povinna tuto okolnost zkontrolovat a případně dítěti zamezit vstup na herní prvek.
 8. Na herní prvky je zakázáno vstupovat v bezpečnostní helmě na kola.
 9. Do parku Mirakulum není povolen vstup se zvířaty.
 10. Je zakázáno dotýkat se zvířat, krmit je (kromě areálu kontaktní zoo, kde je možno zvířata krmit k tomu určeným krmivem) a vhazovat různé předměty do expozic. Návštěvník svým chováním nesmí zvířata rušit a nijak je ohrožovat.
 11. Do parku je zakázáno vstupovat s jízdními koly, dětskými odrážedly, koloběžkami, segwayi apod. V parku není povoleno používat drony či jiná podobná zařízení bez přechozího souhlasu provozovatele.
 12. Zákaz kouření mimo kuřácké zóny, v souladu se zákonem č. 65/2017 sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Zákaz se vztahuje i na elektrické cigarety. 
 13. Manipulace s otevřeným ohněm je povolena pouze ve vyhrazených prostorách parku.
 14. Do parku Mirakulum je zakázáno vnášet zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku, omamné, psychotropní, alkoholické či jiné toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo na majetku parku anebo ostatních osob.
 15. Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům parku, udržovat čistotu a pořádek.
 16. Do parku nebude povolen vstup osobám: podnapilým, pod vlivem omamných či psychotropních látek nebo osobám jinak narušujícím provoz parku nebo bezpečnost a mohou být obsluhou parku vykázány.
 17. V případě hrubého porušení návštěvního řádu si provozovatel vyhrazuje právo návštěvníka vyzvat k opuštění parku a zamezit jeho vstupu do parku. Při opuštění parku z důvodu porušení návštěvního řádu se vstupné nevrací. 
 18. V parku je zakázáno ničit zeleň, majetek parku a majetek jiných osob. 
 19. V parku je povoleno vstupovat na trávníky a pořádat pikniky.
 20. Návštěvníci parku si mohou do areálu přinést vlastní potraviny. 
 21. Ve vodním světě jsou návštěvníci povinni řídit se „Návštěvním řádem Vodního světa“.
 22. Na Farmě jsou návštěvníci povinni řídit se návštěvním řádem Farmy. 
 23. Provozovat jakoukoli výdělečnou činnost v parku je možné s jen s předchozím souhlasem provozovatele.
 24. Návštěvník svým vstupem do areálu parku Mirakulum dává svolení s pořizováním zvukových i obrazových záznamů své osoby, které mohou být pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu parku k propagačním účelům parku Mirakulum, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou vždy viditelně označeny.
 25. Návštěvník bere na vědomí, že v areálu parku Mirakulum je instalován kamerový systém sloužící pro potřeby provozovatele parku a k zajištění bezpečnosti návštěvníků.
 26. Návštěvníci jsou povinni se v případě nestandardní bezpečnostní situace řídit pokyny zaměstnanců parku Mirakulum či příslušníků Integrovaného záchranného systému.
 27. Provozovatel si vyhrazuje právo, v případě nutnosti nebo z provozních důvodů, některé prvky nebo části parku uvést mimo provoz. 
 28. Provozovatel si vyhrazuje právo otevřít pouze potřebný počet stánků s občerstvením a v průběhu dne tento počet měnit. 
 29. V případě nepřízně počasí nebo nečekané změny, nevzniká nárok na vrácení vstupného. 
 30. Vykonávat potřebu je povoleno pouze na místech k tomu určených – WC. 
 31. V případě vzniku úrazu či pokud jste svědkem úrazu jiného návštěvníka, bezodkladně kontaktujte přítomnou zdravotnickou službu službu na čísle: + 420 734 255 023

 

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.